සූවස් ඇළ හරහා නැව් ගමනාගමනය අත්හිටුවීම ඊජිප්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සූවස් ඇළ මාර්ගයේ යාත්‍රා චලනය දෙපැත්තෙන්ම විධිමත් බව සූවස් ඇල අධිකාරියේ සභාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ඔසාමා රබී ප්‍රකාශ කළේය. Bab al-Mandab හි තත්ත්වය හේතුවෙන් නාවික ගමනාගමනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමේ චෝදනා ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළේය.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පැහැදිලි කළේ සූවස් ඇළ සාමාන්‍යයෙන් එහ