ලොව සිසිල් ශීත ඍතු ව්‍යාපාරය ගෝලීය සංචාරක සහ සංචාරක භූ දර්ශනය පිළිබඳ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරයි: බින් ටූක්

2024 ජනවාරි 9 සිට පෙබරවාරි 20 දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති ලෝකයේ සිසිල් ශීත ඍතු ව්‍යාපාරයේ සිව්වන සංස්කරණය ජාතික සංචාරක උපායමාර්ගය 2031 පෙළගස්වන අතර ගෝලීය සංචාරක සහ සංචාරක භූ දර්ශනයේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය තහවුරු කරන බවට ආර්ථික අමාත්‍ය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරක කව