2023 දී ගෝලීය එෆ්ඩීඅයි ප්‍රවාහය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.37 ඉක්මවයි

2023 දී ගෝලීය එෆ්ඩීඅයි ප්‍රවාහය ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.37 ඉක්මවයි
ගෝලීය විදේශ සෘජු ආයෝජන (FDI) 2023 දී ඇස්තමේන්තුගත ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.37 දක්වා ළඟා වීමට 3% කට වඩා වැඩි සාමාන්‍ය වැඩිවීමක් ඇති අතර, වසර මුලදී අවපාත බිය පහව ගිය අතර මූල්‍ය වෙලඳපොලවල් හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය.ගෝලීය සෘජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රවාහ වැඩි වූ නමුත් ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය සහ ඉහළ පොලී අනුපාත ගෝලීය ආයෝජන