එමිරේට්ස් වානේ Arkan, බහරේන් වානේ සමාගම සමඟ වසර 5ක ඩොලර් බිලියන 2ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

එමිරේට්ස් වානේ Arkan, බහරේන් වානේ සමාගම සමඟ වසර 5ක ඩොලර් බිලියන 2ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි
Emirates Steel Arkan (ESA) Bahrain Steel Company (BSC) සමඟ පස් අවුරුදු යකඩ-යපස් පෙති (IOP) සැපයුම් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2 ක වටිනාකමකින් යුත් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව, පසුගියදා බහරේන්හි පැවති තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වූ කාර්මික හවුල්කාරිත්වයේ දී විධිමත් කරන ලදී.2009 සිට 16x ව