ආර්ථික අමාත්‍යවරයා World of Coffee 2024 විවෘත කරයි

ආර්ථික අමාත්‍යවරයා World of Coffee 2024 විවෘත කරයි
DXB Live සහ විශේෂිත කෝපි සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද World of Coffee Dubai 2024 හි 3 වන සංස්කරණය ආර්ථික අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා බින් ටූක් අල් මාරි විසින් විවෘත කරන ලදී.ප්‍රදර්ශනයේ දේශීය, කලාපීය සහ ගෝලීය සන්නාම සහ සමාගම් 1,650 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් වන අතර එය අභ්‍යවකාශයේ සියයට 50 ක වර්ධනයක් සනිටුහන් කර