වාර්ෂික FBMA ජාත්‍යන්තර කුසලානයේ 11 වන සංස්කරණය

වාර්ෂික FBMA ජාත්‍යන්තර කුසලානයේ 11 වන සංස්කරණය
'ජාතියේ මව', පොදු කාන්තා සංගමයේ (GWU) සභාපතිනිය, මාතෘත්වය සහ ළමා කාලය සඳහා වූ උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභාපති සහ පවුල් සංවර්ධන පදනමේ (FDF) උත්තරීතර සභාපතිනිය වන අතිගරු Sheikha Fatima Bint Mubarak මහත්මියගේ අනුග්‍රහය යටතේ. වාර්ෂික FBMA ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන පැනීමේ කුසලානය විවිධ පන්ති පහක් හරහා ත්‍රාසජනක ප