මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් One&Only One Za'abeel නිවාඩු නිකේතනයට පැමිණේ

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් One&Only One Za'abeel නිවාඩු නිකේතනයට පැමිණේ
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum අද ඩුබායි හි පළමු සිරස් නාගරික නිකේතනය වන OneOnly One Za'abeel වෙත ගියේය.මෙම සංචාරයේදී, ඩුබායි හි ආර්ථික ප්‍රසාරණය සඳහා සංචාරක අංශයේ ප්‍රධාන භූමිකාව පිළිබඳව උතුමාණන් විසින් අවධාරණය කරන ලදී. වැඩිවන නරඹන්නන් සංඛ්‍යාව හේතුවෙන්