ලෝක ආර්ථික සංසදයේ සහයෝගීතාවයෙන් 'We the UAE for Strategic Intelligence 2031' වේදිකාව දියත් කරයි

ලෝක ආර්ථික සංසදයේ සහයෝගීතාවයෙන් 'We the UAE for Strategic Intelligence 2031' වේදිකාව දියත් කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ලෝක ආර්ථික සංසදය (WEF) කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් බල ගැන්වෙන ඩිජිටල් ආකෘතියක් නියෝජනය කරන, හොඳම ගෝලීය දැනුම් සම්පත් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවීණයන් ඇතුළත් කරමින් “උපායමාර්ගික බුද්ධිය සඳහා අපි UAE 2031” වේදිකාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත."අපි UAE 2031" දැ