කලීෆා අල් මාරාර් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස කම්පාලා හි පැවති නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ අමාත්‍ය රැස්වීමට සහභාගී වෙයි

කලීෆා අල් මාරාර් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස කම්පාලා හි පැවති නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ අමාත්‍ය රැස්වීමට සහභාගී වෙයි
ජනවාරි 17 සිට 18 දක්වා උගන්ඩා ජනරජයේ අගනුවර වන කම්පාලා හි පැවති නොබැඳි ජාතීන්ගේ ව්‍යාපාරයේ අමාත්‍ය රැස්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානත්වය රාජ්‍ය අමාත්‍ය Khalifa Shaheen Al Marar විසින් ගෙන ඇත. ව්‍යාපාරයේ 19 වැනි සමුළුවට සූදානම් වීම සඳහා මෙම රැස්වීම පැවැත්විණි.ඔහුගේ කතාව අතර