සාජා වාණිජ මණ්ඩලය සහ එමිරේට්ස් ව්‍යවසායකත්ව සංගමය උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

සාජා වාණිජ මණ්ඩලය සහ එමිරේට්ස් ව්‍යවසායකත්ව සංගමය උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි
සාජා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය සහ එමිරේට්ස් ව්‍යවසායකත්ව සංගමය සාජා හි තරුණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා හැකි උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ සංසද සහ පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ.කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව මධ්‍යස්ථානය වන Tijarah 1