අරාබි මුදල් අමාත්‍යාංශවල උප ලේකම්වරුන්ගේ 9 වැනි රැස්වීම අබුඩාබිහිදී රැස්වෙයි

අරාබි මුදල් අමාත්‍යාංශවල උප ලේකම්වරුන්ගේ 9 වැනි රැස්වීම අබුඩාබිහිදී රැස්වෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් අමාත්‍යාංශය 2024 ජනවාරි 22 සහ 23 යන දිනවල අබුඩාබි හි අරාබි මුල්‍ය අරමුදල විසින් සංවිධානය කරන ලද අරාබි රටවල මුදල් අමාත්‍යාංශවල උප ලේකම්වරුන්ගේ 9 වැනි රැස්වීමට සහභාගී වේ.මෙම රැස්වීමට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ (IMF), ලෝක බැංකුවේ සහ ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධන සංවිධානය