හම්දාන් බින් මොහොමඩ් කැපී පෙනෙන එමිරාටි පාසල් උපාධිධාරීන් සඳහා ඩිරාම් බිලියන 1.1 ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දියත් කරයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් කැපී පෙනෙන එමිරාටි පාසල් උපාධිධාරීන් සඳහා ඩිරාම් බිලියන 1.1 ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දියත් කරයි
ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum විසින් ඩුබායි හි රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික පාසල්වල කැපී පෙනෙන එමිරාටි උපාධිධාරීන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් දියත් කර ඇත.හම්දාන් බින් මොහොමඩ් අධ්‍යයන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මඟින් දක