පුද්ගලික අංශයේ කාන්තා සහභාගිත්වයේ 23.1% වර්ධනයක්

පුද්ගලික අංශයේ කාන්තා සහභාගිත්වයේ 23.1% වර්ධනයක්
2022 ට සාපේක්ෂව 2023 දී පෞද්ගලික අංශයේ කාන්තා සහභාගීත්වය සියයට 23.1 කින් වර්ධනය වී ඇති බව මානව සම්පත් සහ එමිරේටේෂන් අමාත්‍යාංශය (MoHRE) අනාවරණය කළේය.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමතුලිතතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සෑම ක්ෂේත්‍රයකම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම, සේවා පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම, විවිධ අං