අබුඩාබි ගෝලීය වෙළෙඳපොළ සහ Mastercard එමිරේටයේ ගතික SME ප්‍රජාව සවිබල ගන්වයි

අබුඩාබි ගෝලීය වෙළෙඳපොළ සහ Mastercard එමිරේටයේ ගතික SME ප්‍රජාව සවිබල ගන්වයි
Abu Dhabi Global Market (ADGM) සහ Mastercard විසින් SME ගෙවීම් ප්‍රවාහයන් ඩිජිටල් කිරීම මගින් අබුඩාබි සහ පුළුල් UAE හි වර්ධනය වන කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසාය (SME) අංශයේ වර්ධනයට ඉන්ධන සැපයීම සඳහා සහයෝගීතාවයක් නිවේදනය කර ඇත.Mastercard හි තාක්ෂණයන් සහ සම්පත් හරහා ඔවුන්ගේ වර්ධන විභවයන් සපුරාලීමට මෙම හවුල්ක