එමිරේටි ආයතන UMEX සහ SimTEX 2024 හි මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන සහ පද්ධතිය ප්‍රදර්ශනය කරයි

එමිරේටි ආයතන UMEX සහ SimTEX 2024 හි මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන සහ පද්ධතිය ප්‍රදර්ශනය කරයි
අබුඩාබි ජාතික ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේ (ADNEC) පැවැත්වෙන UMEX සහ SimTEX 2024, මිනිසුන් රහිත පද්ධති, අනුකරණය, පුහුණුව, කෘතිම බුද්ධිය සහ රොබෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ පුරෝගාමී තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදනයන් සහ එමිරාටි සමාගම්වල නව නිෂ්පාදන කිහිපයක් දියත් කරන ලදී.ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාතික සමාගම් සහ ආයතන මෙන්ම එක්සත් අරාබි එමීර්