එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දේශගුණික අභියෝගවලට මුහුණ දෙන අතර ජාතික සංවාද හරහා තිරසාර අනාගතයක් ප්‍රස්ථාරගත කරයි

පරිසර හා දේශගුණික විපර්යාස අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කරන ලද දේශගුණ අභිලාෂය සඳහා වූ ජාතික සංවාදය (NDCA) පාරිසරික තිරසාරභාවය සහ අවම කිරීම සඳහා වන ක්‍රම පිළිබඳව රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම පාර්ශ්වකරුවන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ඵලදායී සාකච්ඡා කළමනාකරණය කිරීමට සහ අදහස් හා ඉදිරිදර්ශන හුවමාරු කර ගැනීමට වේද