එක්ස්පෝ සිටි ඩුබායි විසින් එමිරාටි ලයිට් කලා හා සංස්කෘතියේ නව දින 10 ක උත්සවයක් දියත් කරයි

එක්ස්පෝ සිටි ඩුබායි විසින් එමිරාටි ලයිට් කලා හා සංස්කෘතියේ නව දින 10 ක උත්සවයක් දියත් කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 27 (WAM) - Dhai Dubai, ප්‍රථම වරට එමිරාටි විසින් මෙහෙයවනු ලබන සැහැල්ලු කලා උළෙල, ඩුබායි Expo City හිදී එහි ආලෝකමත් දින 10 වැඩසටහන දියත් කර ඇත.මෙම උත්සවය විස්මය දනවන කලාත්මක ප්‍රක්ෂේපණ මාලාවක්, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ස්ථාපනයන්, ප්‍රබුද්ධ කතා සහ නිර්මාණාත්මක වැඩමුළු මාලාවක් හරහා එමිරාටි