ජාතික පුස්තකාලය සහ ලේඛනාගාරය කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මාධ්‍ය සංසදයක් සංවිධානය කරයි

ජාතික පුස්තකාලය සහ ලේඛනාගාරය කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මාධ්‍ය සංසදයක් සංවිධානය කරයි
ජාතික පුස්තකාලය සහ ලේඛනාගාරය (NLA) විසින් 2024 කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය අතරතුරදී මාධ්‍ය සංසදයක් පැවැත්වූයේ එහි නව ආයතනික අනන්‍යතාවය ඉදිරිපත් කිරීමට සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විශ්වකෝෂයේ ඉතිහාසය ව්‍යාපෘතිය සහ ප්‍රකාශනය ඇතුළුව රටේ සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘති සහ ම