සාජා සිය නව අනන්‍යතාවය දියත් කරයි

සාජා සිය නව අනන්‍යතාවය දියත් කරයි
සාජා, 2024 ජනවාරි 28 (WAM) - සාජා එමීර් රාජ්‍යය, සාජා හි නියෝජ්‍ය පාලක සහ සාජා මාධ්‍ය ආයතනයේ සභාපති එච්.එච්. ෂෙයික් සුල්තාන් බින් අහමඩ් බින් සුල්තාන් අල් කාසිමි මහතා ඉදිරියේ සිය සියලු දෘශ්‍ය හා සංස්කෘතික ලක්ෂණ සහ එහි සුවිශේෂී සංස්කෘතික හා කලාත්මක උරුමයන් මූර්තිමත් කරන සිය නව අනන්‍යතාවය අද දියත් කරන