ඩුබායි හි Souq Al Freej හි දෙවන සංස්කරණය සඳහා 157,000 නරඹන්නන් සහභාගී වෙයි

ඩුබායි මහ නගර සභාව සිය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කුඩා හා දේශීය ව්‍යවසායකයින්ට සහාය වීම අරමුණු කරගත් සුවිශේෂී මුලපිරීමක් වන Souq Al Freej හි දෙවන සංස්කරණයේ විශිෂ්ට සාර්ථකත්වය නිවේදනය කළේය. මෙම අවස්ථාවට 157,000කට අධික නරඹන්නන් පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර එය පළමු වාරයේ අමුත්තන් 95,000 ට වඩා සියයට 50 ක