ෆුජයිරා ඇඩ්වෙන්චර්ස් විසින් UIAA හි පළමු වරට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 'පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම' සඳහා සත්කාරකත්වය දරයි

ෆුජයිරා ඇඩ්වෙන්චර්ස් විසින් UIAA හි පළමු වරට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 'පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම' සඳහා සත්කාරකත්වය දරයි
ෆුජයිරා එමිරේට්ස් හි ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩා සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍ර සංවිධානය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නියම කර ඇති මධ්‍යස්ථානය වන ෆුජයිරා ඇඩ්වෙන්චර්ස්, ජාත්‍යන්තර පුහුණු කමිටුව සඳහා සූදානම් වීම සඳහා පිළිගත් ජාත්‍යන්තර පාඨමාලාවක් ලෙස ප්‍රථම වරට "පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම" වැඩසටහන පවත්වයි.