ඩුබායි රේගුව මාධ්‍ය හවුල්කරුවන්ට ගෞරව කරයි

ඩුබායි රේගුව මාධ්‍ය හවුල්කරුවන්ට ගෞරව කරයි
ඩුබායි හි වෙළඳ අංශයට ඔවුන් දක්වන නොසැලෙන සහයෝගය අගයමින්, ඩුබායි රේගුව සිය දේශීය මාධ්‍ය හවුල්කරුවන් වෙළඳ මුලපිරීම් පිළිබඳ දැඩි වාර්තා කිරීම සහ සුමට වෙළඳ මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට සහ ප්‍රජාව ආරක්ෂා කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ කැපවීම පුළුල් කිරීමට දරන වෙහෙස නොබලා ප්‍රශංසා කළේය."ඩිජිටල් සවිබල ගැන්වීම: බ