සයිෆ් බින් සයිඩ් UMEX සහ SimTEX 2024 හි 6 වන සැසිය විවෘත කරයි

සයිෆ් බින් සයිඩ් UMEX සහ SimTEX 2024 හි 6 වන සැසිය විවෘත කරයි
අබුඩාබි හි නියෝජ්‍ය පාලක අතිගරු Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan ගේ අනුග්‍රහය යටතේ, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan විසින් UMEX සහ SimTEX ප්‍රදර්ශන (2024) 6 වැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරන ලදී. ලොව පුරා රටවල් 35ක සමාගම් 214ක සහභාගිත්වයෙන් මෙම ප්‍රදර්ශන ජනව