හම්දාන් බින් මොහොමඩ් ඩුබායි රජයේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හමුවෙයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් ඩුබායි රජයේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හමුවෙයි
ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum අද දින ඩුබායි රජයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් රැසක් Za'abeel හි His Highness's Majlis හිදී හමුවිය.ඩුබායි හි මූලෝපායික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ නවතම ප්‍රග