වර්ල්ඩ් ඔෆ් කෝපි ඩුබායි 2024 30% ක වර්ධනයක් සමඟින් විශේෂිත අමුත්තන් 13,000කට වඩා ආකර්ෂණය කර ගනී

වර්ල්ඩ් ඔෆ් කෝපි ඩුබායි 2024 30% ක වර්ධනයක් සමඟින් විශේෂිත අමුත්තන් 13,000කට වඩා ආකර්ෂණය කර ගනී
ඩුබායි වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් හි ඒකාබද්ධ ඉසව් කළමනාකරණය සහ අත්දැකීම් ඒජන්සිය වන DXB Live විසින් සංවිධානය කරන ලද වර්ල්ඩ් ඔෆ් කොෆී ඩුබායි 2024, විශේෂිත කෝපි සංගමයේ සහයෝගීතාවයෙන්, කැපී පෙනෙන සහභාගීත්වයක් සහ විශේෂ අමුත්තන් 13,000 කට වැඩි පිරිසකගේ අතිවිශාල සහභාගීත්වයක් ඇතිව සාර්ථකව අවසන් විය.අවසන් දිනය