වේගවත් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවාවන්

නිවාස සහ ව්‍යාපාරික බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවාවන් 50Gbps දක්වා වේගයක් ලබා දෙන 50GPON ජාල තාක්‍ෂණ උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සමඟින් ඉක්මනින් උසස්වීමක් ලැබෙනු ඇත.මැදපෙරදිග ප්‍රථම සමමිතික 50G PON (50-Gigabit-හැකි නිෂ්ක්‍රීය දෘශ්‍ය ජාල) බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවාව සාර්ථකව නිම කිරීමත් සමඟ etisalat විසින් e විසින් මෙය සිදු කර