ඩුබායි පොලිසිය UAE SWAT Challenge 2024 සඳහා ප්‍රවේශය නොමිලේ

UAE SWAT Challenge 2024 හි සංවිධායක කමිටුව විසින් UAE SWAT Challenge 2024 සඳහා ලියාපදිංචිය විවෘත කිරීම නිවේදනය කරන ලද අතර එය පෙබරවාරි 3 වන දින Al Ruwayyah හි පුහුණු නගරයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.මෙම වසරේ අභියෝගය ප්‍රධාන අභියෝග පහක් යටතේ තරඟ කරන ලෝක මට්ටමේ උපායශීලී කණ්ඩායම් ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත: උපායශීල