ජනාධිපතිවරයා මාපිය හිතකාමී සංවිධානවලට ගෞරව කරයි

ජනාධිපතිවරයා මාපිය හිතකාමී සංවිධානවලට ගෞරව කරයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - පවුලට සහය දැක්වීමට ප්‍රමුඛත්වය දීම සහ එහි තීරණාත්මක කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට හැකි කිරීම රජයේ වැඩසටහන් සහ උපාය මාර්ගවල කේන්ද්‍රීය අවධානයක් බව ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් ප්‍රකාශ කර ඇත. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛතම මූලාශ්‍රය පවුල් බවත් ශක්තිමත් සහ ස්ථාවර