ඩුබායි හෙල්ත්කෙයාර් සිටි C37 සඳහා කීර්තිමත් AACI ප්‍රතීතනය සමඟ නවතම ගෝලීය සන්ධිස්ථානයක් වාර්තා කරයි

ඩුබායි හෙල්ත්කෙයාර් සිටි C37 සඳහා කීර්තිමත් AACI ප්‍රතීතනය සමඟ නවතම ගෝලීය සන්ධිස්ථානයක් වාර්තා කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - ඩුබායි හෙල්ත්කෙයාර් සිටි (DHCC), සෞඛ්‍ය සේවා සහ සුවතා ගමනාන්තය, එහි නවතම සන්ධිස්ථානය වාර්තා කර ඇති අතර, UAE හි පළමු පුද්ගලික වෛද්‍ය වැඩබිම වන C37, DHCC විසින් සම්පුර්ණයෙන්ම කළමනාකරණය කර ක්‍රියාත්මක වන අතර, කීර්තිමත් American Accreditation Commission International (AACI