එමිරේට්ස් සෞඛ්‍ය සේවා 'Basma' ව්‍යාපෘතිය හරහා පාසල් 313ක සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලයි

එමිරේට්ස් සෞඛ්‍ය සේවා 'Basma' ව්‍යාපෘතිය හරහා පාසල් 313ක සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - ඒකාබද්ධ පාසල් සෞඛ්ය වැඩසටහන "Basma" දියත් කිරීම එමිරේට්ස් සෞඛ්‍ය සේවා (EHS) හි මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ෂම්සා මජිඩ් ලූටා නිවේදනය කළේය.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උතුරු එමිරේට්ස් හි පිහිටි රජයේ පාසල් 313 ක සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍යතා සපුරාලීම මෙම මුලපිරීමේ අ