ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය UAE නවෝත්පාදන 2024 සඳහා මුල පිරීම් තුනක් දියත් කරයි

ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය UAE නවෝත්පාදන 2024 සඳහා මුල පිරීම් තුනක් දියත් කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නවෝත්පාදන 2024 හි කොටසක් ලෙස ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය (FTA) මෙම පෙබරවාරි මස මුල පිරීම් තුනක් දියත් කරනු ඇත. මෙම මාසයක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නවෝත්පාදන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම, අදහස් සහ කුසලතා පෝෂණය කිරීම, නවෝත්පාදකයින්