සේවා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මහජන ජීවිතයේ රොබෝවරුන් භාවිතය වැඩි කරයි

අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - සියලුම අංශ හරහා සේවා කාර්යක්ෂමතාව සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය සහ කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කිරීමට රජයේ ආයතන සහ සමාගම් දිරිමත් කිරීමත් සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රොබෝවරු වැඩි වැඩියෙන් පොදු ජීවිතයට ඒකාබද්ධ වෙමින් පවතී.රොබෝවරු අවශ්‍යතා සපුරාල