ලෝක රාජ්‍ය සමුලුව වේගයෙන් වර්ධනය වන ඩිජිටල් ලෝකය පිලිබඳ අවධානය යොමු කරයි

එක් වසරක් තුළ නිර්මාණය කරන ලද දත්ත පුස්තකාල මිලියන 181ක් පිරවිය හැකි තොරතුරුවලින් පිරී ඉතිරී යන ලෝකයක් ගැන සිතන්න. ප්‍රවීණයන්ට අනුව 2025 වන විට ජනතාව මුහුණ දෙන යථාර්ථය එයයි, ඉදිරි ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව (WGS) මෙම දත්ත ගංවතුරට ප්‍රථමයෙන් කිමිදෙයි.අන්තර්ජාලය මිනිස් සංහතියෙන් තුනෙන් දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සම