අබුඩාබි දේපල වෙළඳාම් 2024 ජනවාරි මාසයේදී ඩිරාම් බිලියන 5 දක්වා ඉහළ යයි

අබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 01 (WAM) - විවිධ වර්ගයේ නිශ්චල දේපල ඒකකවල විකුණුම් සහ උකස් ගනුදෙනු 1,386 කින් සමන්විත 2024 පළමු මාසය තුළ අබුඩාබි එමිරේට් හි නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු ඩිරාම් බිලියන 5 කට වඩා වැඩි විය.අබුඩාබි හි මහ නගර සහ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධ "DARI" වේදිකාවට අනුව, උකස් ගනුදෙනු 635ක් ලියාපද