ලෝක රාජ්‍ය සමුලුව: UAE අනාගත සූදානම දර්ශකවල පෙරමුණ ගනී

ලෝක රාජ්‍ය සමුලුව: UAE අනාගත සූදානම දර්ශකවල පෙරමුණ ගනී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අනාගත සූදානම දර්ශකවල කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලබා ඇති අතර, එහි දූරදර්ශී නායකත්වය ඉදිරි චින්තනය සහ ක්‍රියාශීලී සැලසුම් පිළිබඳ අවධාරණයට සාක්ෂියකි.ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක ජනාධිපති ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් සහ අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ට