වගකීම් සහගත කෘතිම බුද්ධිය අවධානයට: WGS සාමූහික දියුණුව සඳහා නවෝත්පාදකයින් එක්සත් කරයි

වගකීම් සහගත කෘතිම බුද්ධිය අවධානයට: WGS සාමූහික දියුණුව සඳහා නවෝත්පාදකයින් එක්සත් කරයි
ලෝක ආන්ඩු සමුලුවේ (WGS 2024) කොටසක් ලෙස පවත්වනු ලබන ''වගකීමේ AI සංසදය'', වගකිවයුතු AI හි අනාගතය ගවේෂණය කිරීමට සහ මෙම පොරොන්දු ක්ෂේත්‍රය උපයෝගී කර ගන්නා විසඳුම් නව්‍යකරණය කිරීමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් සාකච්ඡා කිරීමට ලොව පුරා සිටින තාක්ෂණ නායකයින් එක් කරයි. ප්‍රජාවන්ට සේවය කරන අතර සැමට යහපත් අනාගතයක්