ජනාධිපතිවරයා සහ ජෝර්දාන දෙවන අබ්දුල්ලා රජු අතර හමුවක්

ජනාධිපතිවරයා සහ ජෝර්දාන දෙවන අබ්දුල්ලා රජු අතර හමුවක්
ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සෙයිඩ් අල් නහියන් ජෝර්දානයේ හෂිමයිට් රාජධානියේ සහෝදර සංචාරයක් සඳහා අද අම්මාන් වෙත ළඟා විය. ගුවන් තොටුපළට පැමිණි පසු, අති උතුම් දෙවන අබ්දුල්ලා බින් අල් හුසේන් රජු විසින් අතිඋතුම්වරයා සහ ඔහු සමඟ පැමිණි දූත පිරිස උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබීය.පිළිගැනීමේ උත්සවයට ඔහුගේ