අබුඩාබි විධායක සභාව පවුල් ආරක්ෂණ අධිකාරියේ භාරකාර මණ්ඩලය පිහිටුවීමට යෝජනාවක් නිකුත් කරයි

අබුඩාබි විධායක සභාව මණ්ඩලය පිහිටුවීමට යෝජනාවක් නිකුත් කරයි oAbu Dhabi විධායක සභාව ආචාර්ය මුගීර් ඛාමිස් අල් ඛයිලිගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් පවුල් ආරක්ෂණ අධිකාරියේ භාරකාර මණ්ඩලය පිහිටුවීමට යෝජනාවක් නිකුත් කර ඇත.අනෙකුත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් වන්නේ උපදේශක යූසුෆ් සයීඩ් අල් අබ්රි, මුබාරක් හමාඩ් අල් ම්හෙය