අබුඩාබි නගර මහ නගර සභාව Madinat Zayed හි 'ශීත මුලපිරීම' සංවිධානය කරයි

අබුඩාබි නගර මහ නගර සභාව Madinat Zayed හි 'ශීත මුලපිරීම' සංවිධානය කරයි
අබුඩාබි නගර මහ නගර සභාව, Madinat Zayed මහ නගර මධ්‍යස්ථානය හරහා, මහජනතාව සතුටු කිරීම සහ ඵලදායී පවුල්වලට සහයෝගය දැක්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අඛණ්ඩව දින හතරක් Madinat Zayed හි "ශීත මුලපිරීම" පැවැත්වීය.මෙම මුලපිරීම සැලසුම් කර ඇත්තේ අධිෂ්ඨානශීලී පුද්ගලයින් ඇතුළු විවිධ ප්‍රජා කොටස් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ය.