එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගාසා තීරයට අමතර වෛද්‍ය ආධාර යවයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගාසා තීරයට අමතර වෛද්‍ය ආධාර යවයි
Gallant Knight 3 මානුෂීය මෙහෙයුම විසින් ගාසා තීරයේ සෞඛ්‍ය අංශයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, ඊජිප්තු රෆා හරස් මාර්ගය හරහා ගාසා තීරයට අංගසම්පූර්ණ ගිලන්රථ 10 ක් ඇතුළු කරන බව නිවේදනය කළේය.ගාසා තීරයේ තුවාලකරුවන් සහ තුවාල ලැබූවන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ගාසා තීරයේ