රාස් අල් කයිමා 15 වැනි ජාත්‍යන්තර වැඩමුළුව සඳහා සුප්‍රසිද්ධ විද්‍යාඥයින්ට සත්කාරකත්වය ලබා දෙයි

රාස් අල් කයිමා 15 වැනි ජාත්‍යන්තර වැඩමුළුව සඳහා සුප්‍රසිද්ධ විද්‍යාඥයින්ට සත්කාරකත්වය ලබා දෙයි
උසස් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ 15 වැනි ජාත්‍යන්තර වැඩමුළුව (IWAM) විවෘත කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨ මණ්ඩල සාමාජික ෂෙයික් සවුද් බින් සකර් අල් කාසිමි සහභාගී වනු ඇත, එය දින තුනක දේශන සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අධ්‍යාපන ආයතනවල ප්‍රමුඛ විද්‍යාඥයින් එක් කරයි.නොබෙල් ත්‍යාගලාභියෙකු සහ එක්සත් රාජධානියේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය