ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව: 2013 සිට යුරෝපීය නායකයින්ගෙන් පුරෝගාමී අදහස්

ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව: 2013 සිට යුරෝපීය නායකයින්ගෙන් පුරෝගාමී අදහස්
2024 පෙබරවාරි 12 සිට 14 දක්වා ඩුබායි හි පැවැත්වෙන ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) 11 වන සංස්කරණයේදී අරාබි ඇමතිවරුන් සහ රජයේ නියෝජිතයින් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට අරාබි රටවල මුදල් අමාත්‍යවරුන්, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරුන්, කර්මාන්ත සහ උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යවරු