ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේදී සෞඛ්‍ය සේවයේ අනාගතය සඳහා තාක්ෂණික පරිවර්තනය ප්‍රධාන ධාවකයයි

මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ තාක්‍ෂණික පරිවර්තනය සමාජයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ වෛද්‍ය සේවාවන්හි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමට ඵලදායී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින් සෞඛ්‍ය සේවාවේ අනාගතය පුරෝකථනය කිරීම රජයන්ගේ සංවර්ධනයට සහ තිරසාර හා ඵලදායී සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධති සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ තල්ලුව සඳහා ප්‍රධාන කු