2024 වසරේ සිදුවීම් දින දර්ශනය: ගෝලීය අන්තර්ක්‍රියා සහ නවෝත්පාදනය

2024 වසරේ සිදුවීම් දින දර්ශනය: ගෝලීය අන්තර්ක්‍රියා සහ නවෝත්පාදනය
මාසය එළඹෙන විට, ADNEC සමූහයේ ප්‍රධාන අංශයක් වන අබුඩාබි ජාතික ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය (ADNEC), සංස්කෘතිය, නවෝත්පාදනයන් සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව අබුඩාබියේ හදවතෙහි එකට ගෙතුම් කරමින් විචිත්‍රවත් සිදුවීම් මාලාවක් දිග හැරීමට සූදානම් වේ. ADNEC විසින් පාලනය කරන ලද පෙබරවාරි පෙළගැස්ම, එහි විචිත්‍රවත් සංචාරක සහ