ජාතික ICV වැඩසටහන තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වේ: නිලධාරීන්

ජාතික ICV වැඩසටහන තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වේ: නිලධාරීන්
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කාර්මික සංවර්ධනයට දායක වී ඇති ගුණාත්මක සන්ධිස්ථාන සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ (MoIAT) කුඩය යටතේ “50 ව්‍යාපෘති” තුළ දියත් කිරීමේ සිට ජාතික ICV වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් තහවුරු කළහ.MoIAT සහ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලි