එමිරේට්ස් අඟහරු මෙහෙයුම පූර්ණ අඟහරු වර්ෂය පුරා නිරීක්ෂණ ප්‍රකාශයට පත් කරයි

එමිරේට්ස් අඟහරු මෙහෙයුම පූර්ණ අඟහරු වර්ෂය පුරා නිරීක්ෂණ ප්‍රකාශයට පත් කරයි
අරාබි ජාතියක් විසින් සිදු කරන ලද පළමු අන්තර් ග්‍රහලෝක ගවේෂණය වන එමිරේට්ස් අඟහරු මෙහෙයුම (ඊඑම්එම්) අද පූර්ණ අඟහරු වසරක් (පූර්ණ පෘථිවි වර්ෂ දෙකක්) පුරා අඟහරුගේ වායුගෝලයේ පළමු මිනුම් වලින් ලබාගත් අද්විතීය නව නිරීක්ෂණ මාලාවක් නිකුත් කළේය.මෙම නිකුතුව Hope probe මගින් අඟහරු වටා විද්‍යා දත්ත එක්රැස් කිරීම