මානව සහෝදරත්වය සඳහා වන Zayed සම්මානය දෙවන වාර්ෂික වටමේස සඳහා තරුණ නායකයින්, ඉහළ මට්ටමේ විශේෂඥයින් කැඳවයි

මානව සහෝදරත්වය සඳහා වන Zayed සම්මානය දෙවන වාර්ෂික වටමේස සඳහා තරුණ නායකයින්, ඉහළ මට්ටමේ විශේෂඥයින් කැඳවයි
මානව සහෝදරත්වය සඳහා වන Zayed සම්මානය එහි දෙවන වාර්ෂික වටමේසය පැවැත් වූ අතර, රටවල් 17 කින් (ආර්ජන්ටිනාව, බල්ගේරියාව, මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය, චිලී, කොස්ටාරිකාව, ඊජිප්තුව, ප්‍රංශය, හයිටි, ඉන්දුනීසියාව, ඉතාලිය, කෙන්යාව, කෙන්යාව) ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රවීණයන් පිරිසක් එක්රැස් කළේය. , මොරොක්කෝව, සෙනගල්, ස්පාඤ්ඤය