අබුඩාබි Catalyst Partners විසින් Ardian Secondaries Fund IX හි උපායමාර්ගික ආයෝජන සිදු කරයි

Mubadala Capital සහ Alpha Wave Global අතර හවුල් ව්‍යාපාරයක් වන Abu Dhabi Catalyst Partners (ADCP), ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලික ආයෝජකයෙකු වන Ardian's Secondaries Fund IX (ASF IX) හි උපායමාර්ගික ආයෝජනයක් නිවේදනය කර ඇත.ASF IX හි ADCP හි ආයෝජනය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස Abu Dhabi Global Market (ADG