එක්සත් රාජධානිය සහ ඩුබායි රේගුව බහු විධ අංශ සබඳතා ශක්තිමත් කරයි

එක්සත් රාජධානිය සහ ඩුබායි රේගුව බහු විධ අංශ සබඳතා ශක්තිමත් කරයි
ඩුබායි රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වරාය, රේගු සහ නිදහස් කලාප සංස්ථාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අහමඩ් මහ්බූබ් මුසාබිහ්, එක්සත් රාජධානියේ HM ආදායම් සහ රේගු (HMRC) නියෝජිත පිරිසක් සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත විය.දේශසීමා ආරක්ෂා කිරීම සහ දේශසීමා හරහා සිදුවන අපරාධ හඳුනාගැනීම සඳහා රේගුවෙහි සහයෝගී ප්‍රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරී