අන්වර් ගර්ගාෂ් යේමනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත හමුවෙයි

අන්වර් ගර්ගාෂ් යේමනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත හමුවෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයාගේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උපදේශක ආචාර්ය අන්වර් ගර්ගාෂ් අද යේමනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාගේ විශේෂ නියෝජිත හාන්ස් ග්‍රන්ඩ්බර්ග් හමුවී යේමන අර්බුදයේ නවතම වර්ධනයන් සහ කල්පවත්නා විසඳුමක් සෙවීමට ගන්නා උත්සාහයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.මෙම හමුවේදී, ආචාර්ය අන්වර් ගර්ගාෂ්